Κανονισμοί

Δικαίωμα Συμμετοχής
Όλοι οι μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτικά. Επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής για διεκδίκηση θέσης στην ομάδα για την ΙΟΙ, έχουν και όσοι ήταν μαθητές τον Ιούνιο της προηγούμενης χρονιάς διεξαγωγής της ΙΟΙ και δεν είναι σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας επιλογής.

Γλώσσα Διαγωνισμού
Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η ελληνική.

Διαδικασία Επιλογής
Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τέσσερις (4) γύρους.

Α γύρος
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές. Στον επόμενο γύρο περνούν όσοι μαθητές συγκεντρώσουν το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την εξέταση του Α γύρου θα δίνονται 4 προκαταρκτικά προβλήματα, ένα εκ των οποίων θα υπάρχει και στην τελική εξέταση.

Β γύρος
Δικαίωμα συμμετοχής όσοι μαθητές πέτυχαν στην Α φάση.

Γ γύρος
Σε αυτό το γύρο θα συμμετέχουν 8-15 μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία του Β γύρου. Του Γ γύρου προηγείται εκπαιδευτικό camp. Οι τέσσερις (4) μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην ΙΟΙ.

Δ γύρος
Δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι μαθητές και συμμετείχαν στον Γ γύρο. Οι τέσσερις (4) μαθητές με τη ψηλότερη βαθμολογία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην ΒΟΙ.

Ισοβαθμίες
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Γ ή στο Δ γύρο, που επηρεάζει τη σύσταση της ομάδας για την ΙΟΙ ή τη ΒΟΙ, πλεονέκτημα έχει ο μαθητής με τις περισσότερες ολοκληρωμένες (full) ασκήσεις. Αν εξακολουθούμε να έχουμε ισοβαθμία τότε θα διεξαχθεί επαναληπτική εξέταση για τους ισοβαθμούντες μαθητές.

Γλώσσες Προγραμματισμού
Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι οι ακόλουθες:
Pascal (fpc -dEVAL -XS -O2 –oD)
C (gcc -DEVAL -static -O2 –o)
C++ (g++ -DEVAL -static -O2 -std=c++11 –o)

Σύστημα Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των ασκήσεων γίνεται από το σύστημα αξιολόγησης CMS που χρησιμοποιείται στους παγκόσμιους διαγωνισμούς. Το αποτέλεσμα που δίνει το σύστημα είναι τελεσίδικο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, επαναξιολογούνται όλες οι υποβολές.