Κανονισμοί Διαγωνισμού

Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι ήταν μαθητές την προηγούμενη σχολική χρονιά και δεν είναι σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας επιλογής. Οι διαγωνιζόμενοι που θα επιλεγούν για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στους διεθνείς διαγωνισμούς, πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με επιπρόσθετους κανονισμούς που ορίζονται από την διοργανώτρια αρχή αυτών των διαγωνισμών.

Γλώσσα Διαγωνισμού
Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η ελληνική.

Γλώσσες Προγραμματισμού
Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι οι ακόλουθες:
C++ (GCC 9.3.0) - (g++ -DEVAL -static -O2 -std=c++17 –o)

Σύστημα Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποβολών γίνεται από το σύστημα αξιολόγησης CMS που χρησιμοποιείται στους παγκόσμιους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν οποιαδήποτε λάθη σε αρχεία ελέγχου, αυτά διορθώνονται και επαναξιολογούνται όλες οι υποβολές.

Διαδικασία Επιλογής
Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τρεις (3) γύρους. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώσει και επιπλέον γύρους για να ανακηρύξει τους νικητές.
  • Πριν από τον πρώτο γύρο του διαγωνισμού ανακοινώνονται τέσσερα προκαταρκτικά προβλήματα, ένα εκ των οποίων θα είναι και στον πρώτο γύρο.
  • Στον πρώτο γύρο όλοι οι μαθητές/μαθήτριες που έχουν εγγραφεί για συμμετοχή, καλούνται να επιλύσουν τέσσερα προβλήματα στον υπολογιστή, μέσα σε τρεις ώρες. Θα υπάρχουν εξεταστικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες.
  • Στον δεύτερο γύρο προκρίνονται όσοι διαγωνιζόμενοι εξασφαλίσουν το 50% της βαθμολογίας του πρώτου γύρου. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιλύσουν τέσσερα προβλήματα στον υπολογιστή, μέσα σε τέσσερις ώρες.
  • Στον τρίτο γύρο προκρίνονται οι πρώτοι δεκαέξι (16) διαγωνιζόμενοι στην κατάταξη του δεύτερου γύρου. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει μέχρι και είκοσι (20) διαγωνιζόμενους οι οποίοι θα προσκληθούν σε camp προετοιμασίας πριν την διεξαγωγή του τρίτου γύρου. Ο τρίτος γύρος θα καθορίσει την ομάδα των τεσσάρων ατόμων που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Παγκόσμια Ολυμπιάδα Πληροφορικής (IOI). Ο τρίτος γύρος διεξάγεται σε δύο μέρες, με τρία προβλήματα ανά μέρα. Οι νικητές θα προκύπτουν από την αθροιστική βαθμολογία των δύο ημερών. Η ομάδα των τεσσάρων ατόμων που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής (ΒΟΙ) θα προκύψει από την τελική οκτάδα του τρίτου γύρου, με βάση το δικαίωμα συμμετοχής του κάθε διαγωνιζόμενου.
Η ομάδα που θα λάβει μέρος στη Junior Μαθητική Βαλκανική/Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής (JBOI/EJOI) για μαθητές με ημερομηνία γέννησης από 01 Ιανουαρίου 2006 και μετά, θα προκύψει από διαγωνισμό που θα διεξαχθεί μετά το πέρας των υπόλοιπων διαγωνισμών. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον διαγωνισμό έχουν τόσο οι μαθητές οι οποίοι έλαβαν μέρος στον πρώτο γύρο διεκδικώντας μια θέση για την ΙΟΙ και / ή την ΒΟΙ όσο και οποιοιδήποτε άλλοι μαθητές το επιθυμούν με την προϋπόθεση ότι όλοι οι προαναφερθέντες έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιλύσουν τέσσερα προβλήματα στον υπολογιστή, μέσα σε τέσσερις ώρες.

Ισοβαθμίες
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο διαγωνιζόμενων, θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά τα πιο κάτω:
  • Το πλήθος των ασκήσεων όπου ο διαγωνιζόμενος έχει πετύχει άριστη βαθμολογία (100 βαθμοί). Προκρίνεται αυτός με το μεγαλύτερο πλήθος.
  • Αν στο πιο πάνω υπάρχει ισοβαθμία, τότε λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές υποβολές και προκρίνεται αυτός που έχει τις λιγότερες υποβολές.
  • Αν στα δύο πιο πάνω σημεία εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία, συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων γύρων και προκρίνεται αυτός με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία.
  • Σημειώνεται επίσης ότι εάν σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας επιλογής οι υποψήφιοι, με βάση τους κανονισμούς, είναι λιγότεροι από το διπλάσιο του αριθμού των θέσεων που διεκδικούν τότε η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προσκαλέσει στον διαγωνισμό επιπρόσθετους υποψηφίους.
Δολίευση
Η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποβάλει διαγωνιζόμενο από τη διαδικασία επιλογής στην περίπτωση που κρίνει ότι έγινε απόπειρα δολίευσης.