Μαθήματα

  • Οι πιο κάτω διαφάνειες αποτελούν την ύλη για τον πρώτο και δεύτερο γύρο. 
  • Οι ασκήσεις κάθε μαθήματος βρίσκονται στην τελευταία διαφάνεια κάθε παρουσίασης.
Ύλη Α' Γύρου
Μάθημα 1: Είσοδος - Έξοδος

Μάθημα 1


Μάθημα 2: Δομές Διακλάδωσης

Μάθημα 2


Μάθημα 3: Δομές Επανάληψης

Μάθημα 3


Μάθημα 4: Πίνακες

Μάθημα 4


Μάθημα 5: Δισδιάστατοι Πίνακες

Μάθημα 5


Μάθημα 6: Δυαδική Αναζήτηση

Μάθημα 6


Μάθημα 7: Ταξινόμηση Φυσαλίδας

Μάθημα 7


Μάθημα 8: Συμβολοσειρές

Μάθημα 8Ύλη Β' Γύρου
Μάθημα 9: Vectors

Μάθημα 9


Μάθημα 10: Στοίβες (Stacks)

Μάθημα 10


Μάθημα 11: Συναρτήσεις (Functions)

Μάθημα 11


Μάθημα 12: Αναδρομή (Recursion)

Μάθημα 12


Μάθημα 13: Γράφοι (Graphs)

Μάθημα 13


Μάθημα 14: Διάσχιση Γράφων (DFS, BFS)

Μάθημα 14


Μάθημα 15: Συντομότερα Μονοπάτια (Dijkstra, Floyd-Warshall)

Μάθημα 15


Μάθημα 16: Ελάχιστα Συνδετικά Δέντρα (Prim, Kruskal)

Μάθημα 16


Μάθημα 17: Ουρές (Queues)

Μάθημα 17


Μάθημα 18: Δυναμικός Προγραμματισμός (Dynamic Programming)

Μάθημα 18