Υλικό

Ύλη Α' Γύρου
 • Είσοδος-Έξοδος, Δομές Διακλάδωσης (4π)
 • Δομές Επανάληψης (1π)
 • Πίνακες, 2-D πίνακες, Δυαδική Αναζήτηση, Bubble Sort (4π)
 • Συμβολοσειρές (1π)
 • Στοίβες (1π)
 • Vectors (1π)
Ύλη Β' Γύρου
 • Συναρτήσεις, Αναδρομή (1π)
 • STL (1π)
 • Γράφοι, BFS, DFS (4π)
 • Συντομότερα μονομάτια (1π)
 • Ελάχιστα Συνδετικά Δέντρα (1π)
 • Δυναμικός Προγραμματισμός (2π)


 Μάθημα   Παρουσιάσεις   Ασκήσεις   Παραδείγματα   Διαγωνισμοί στο Hackerrank
 1  Είσοδος-Έξοδος  Φύλλο Εργασίας 1   examples1.zip  1. Φύλλο Εργασίας 1 2. Very Easy One 3. Easy Οne 4. Busy One
 2  Δομές Διακλάδωσης  Φύλλο Εργασίας 2   examples2.zip  1. Φύλλο Εργασίας 2 2. Easy Decision 3. Big Decision 4. Time
 3  Δομές Επανάληψης  Φύλλο Εργασίας 3   examples3.zip   1. Φύλλο Εργασίας 3 2. Looping 3. Looping2 4. Looping3
 4  Πίνακες  Φύλλο Εργασίας 4   examples4.zip  1. Φύλλο Εργασίας 4  2. Easy Arrays 3. Array hooray
 5  Δισδιάστατοι Πίνακες  Φύλλο Εργασίας 5   examples5.zip  1. Φύλλο Εργασίας 5 2. Array S 3. Array XL
 6  Συμβολοσειρές  Φύλλο Εργασίας 6   examples6.zip  1. Φύλλο Εργασίας 6 2. Stringers
 7  Συναρτήσεις  Φύλλο Εργασίας 7   examples7.zip  1. Φύλλο Εργασίας 7 2. Functionalization
 8  Αναδρομή  Φύλλο Εργασίας 8   examples8.zip  1. Recursive
 9  Δυαδική Αναζήτηση  Φύλλο Εργασίας 9   examples9.zip  1. Searching
 10  Ταξινόμηση Φυσαλίδας  Φύλλο Εργασίας 10   examples10.zip  1. Φύλλο Εργασίας 10 2. Bubbles-Bubbles
 11  Γρήγορη Ταξινόμηση  Φύλλο Εργασίας 11  examples11.zip  
 12  Στοίβες  Φύλλο Εργασίας 12  examples12.zip  1. Stacking
 13  Vectors  Φύλλο Εργασίας 13  examples13.zip  1. Vectorization
 14  Lists  Φύλλο Εργασίας 14  examples14.zip  
 15  Γράφοι, Αλγόριθμοι Γράφων  Φύλλο Εργασίας 15  examples15.zip  1. Fundamentals 
 16  Διάσχιση Γράφων  Φύλλο Εργασίας 16  examples16.zip  1. Basics 2. Traversals
 17  Συντομότερα μονοπάτια  Φύλλο Εργασίας 17  examples17.zip  1. Shortcuts
 18  Ελάχιστα Συνδετικά Δέντρα  Φύλλο Εργασίας 18  examples18.zip  1. MST
 19  Αλγόριθμος του Kruskal  Φύλλο Εργασίας 19  examples19.zip  
 20  Δυναμικός Προγραμματισμός  Φύλλο Εργασίας 20  examples20.zip  1. Φύλλο Εργασίας 20 2. Easy DP 3. Medium DP 4. Advance DP
 21  Ουρές  Φύλλο Εργασίας 21  examples21.zip  1. Queueing
 22  Δυαδικά δέντρα   Φύλλο Εργασίας 22  examples22.zip  

Διαγωνισμοί στο Hackerrank