Υλικό


 Μάθημα   Παρουσιάσεις   Ασκήσεις  Παραδείγματα    Διαγωνισμοί στο Hackerrank
 1  Είσοδος-Έξοδος  Φύλλο Εργασίας 1   examples1.zip  1. Φύλλο Εργασίας 1 2. Very Easy One 3. Easy Οne 4. Busy One
 2  Δομές Διακλάδωσης  Φύλλο Εργασίας 2   examples2.zip  1. Φύλλο Εργασίας 2 2. Easy Decision 3. Big Decision 4. Time
 3  Δομές Επανάληψης  Φύλλο Εργασίας 3   examples3.zip   1. Φύλλο Εργασίας 3 2. Looping 3. Looping2 4. Looping3
 4  Πίνακες  Φύλλο Εργασίας 4   examples4.zip  1. Φύλλο Εργασίας 4  2. Easy Arrays 3. Array hooray
 5  Δισδιάστατοι Πίνακες  Φύλλο Εργασίας 5   examples5.zip  1. Φύλλο Εργασίας 5 2. Array S 3. Array XL 4. Γ.7 2D Arrays
 6  Συμβολοσειρές  Φύλλο Εργασίας 6   examples6.zip  1. Φύλλο Εργασίας 6 2. Stringers 3. Γ.2 Συμβολοσειρές
 7  Συναρτήσεις  Φύλλο Εργασίας 7   examples7.zip  1. Φύλλο Εργασίας 7 2. Functionalization 3. Γ.4 Συναρτήσεις
 8  Αναδρομή  Φύλλο Εργασίας 8   examples8.zip  1. Recursive 2. Recursion (HR)
 9  Δυαδική Αναζήτηση  Φύλλο Εργασίας 9   examples9.zip  1. Searching 2. Γ.5 Αναζήτηση
10  Ταξινόμηση Φυσαλίδας  Φύλλο Εργασίας 10  examples10.zip  1. Φύλλο Εργασίας 10 2. Bubbles-Bubbles 3. Γ.6 Ταξινόμηση
11  Γρήγορη Ταξινόμηση  Φύλλο Εργασίας 11  examples11.zip  1. Sorting (HR)
12  Στοίβες  Φύλλο Εργασίας 12  examples12.zip  1. Stacking
13  Vectors  Φύλλο Εργασίας 13  examples13.zip  1. Vectorization
14  Lists  Φύλλο Εργασίας 14  examples14.zip  1. Linked Lists (HR)
15  ΓράφοιΔιάσχιση Γράφων  Φύλλο Εργασίας 15  examples15.zip  1. Fundamentals 2. Graph basics
16  Γράφοι2Αλγόριθμοι  Φύλλο Εργασίας 16  examples16.zip  1. Basics 2. Traversals 3. Graph Algorithms
17  Συντομότερα μονοπάτια  Φύλλο Εργασίας 17  examples17.zip  1. Shortcuts
18  Ελάχιστα Συνδετικά Δέντρα  Φύλλο Εργασίας 18  examples18.zip  1. MST
19  Αλγόριθμος του Kruskal  Φύλλο Εργασίας 19  examples19.zip  1. Kruskal (HR)
20  Δυναμικός Προγραμματισμός  Φύλλο Εργασίας 20  examples20.zip  1. Easy DP 2. Medium DP 3. Advance DP
21  Ουρές  Φύλλο Εργασίας 21  examples21.zip  1. Queueing
22  Δυαδικά δέντρα   Φύλλο Εργασίας 22    1. Tree Algorithms 2. Trees (HR)
23 Standard Template Library   examples 1. STL (Standard Template Library)
24 Segment Trees   RMQ, RSQ 1. Segment trees 2. Segment Trees (tutorial)
25 Binary Indexed Trees   1. Binary Indexed Tree (tutorial)
26 Εισαγωγή στο Vim    https://www.openvim.com
27 Bitwise Operators    1. Bitwise Operators
28 Υπολογιστική Γεωμετρία    Geometry tasks (Hackerrank)


Διαγωνισμοί στο Hackerrank