Γ' Γύρος  / Third Round

Ο Γ' Γύρος θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Πρώτη μέρα (12/5, 10.00-15.00) και δεύτερη μέρα (19/5, 10.00-15.00) με τρία προβλήματα για κάθε μέρα. Τα αποτελέσματα και των δύο ημερών θα καθορίσουν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην ΙΟΙ και ΒΟΙ. Θα λειτουργήσουν δύο εξεταστικά κέντρα:


The third round will be held in a two-day format. First day (12/5, 10.00-15.00) and second day (19/5, 10.00-15.00) with three tasks on each day. The results of both days will determine the team that will represent Cyprus in the IOI and BOI. There will be two test centers:

Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής


Ημερομηνίες διαγωνισμού 2023-2024


Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα